„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Krok 2: Sprawdź czy twój projekt realizuje cele LGD

Drukuj
Opublikowano

 

SPRAWDŹ CZY TWÓJ PROJEKT REALIZUJE CELE LGD

Cele strategiczne Lokalnej Strategii Rozwoju zostały przypisane obszarom priorytetowym – dziedzinom, w których działania zamierza przedsięwziąć LGD w celu stymulowania rozwoju obszaru. Dziedziny zostały wybrane na podstawie diagnozy stanu obecnego i analizy SWOT oraz założonej wizji obszaru i misji LGD. Wybrano 5 obszarów, w ramach których realizowane będą
poszczególne projekty:

 • Obszar priorytetowy 1: turystyka
 • Obszar priorytetowy 2: kapitał społeczny
 • Obszar priorytetowy 3: kultura, oświata, sport i rekreacja
 • Obszar priorytetowy 4: zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska
 • Obszar priorytetowy 5: gospodarka

Cele strategiczne opisują pożądany kierunek rozwoju każdej z dziedzin, natomiast cele operacyjne odwołują się bezpośrednio do grup przedsięwzięć, jakie mają zostać zrealizowane, by osiągnięte zostały cele strategiczne. Dążenie do osiągnięcia celów strategicznych jest warunkiem koniecznym wypełniania misji LGD, natomiast planowane rezultaty przyczynią się do osiągnięcia wizji rozwoju obszaru.

OBSZAR I: TURYSTYKA

Cel strategiczny: Rozwój turystyki obszaru LGD, podkreślenie jego unikalności,
podniesienie rozpoznawalności, promocja walorów środowiska naturalnego i zasobów
dziedzictwa kulturowego.
Cele operacyjne:

 1. Poprawa stanu zabytków i ochrona walorów środowiska naturalnego,
 2. Tworzenie szlaków turystycznych, łączących powiązane ze sobą miejsca i obiekty warte
  odwiedzenia,
 3. Wspieranie rozwoju agroturystyki,
 4. Promocja walorów obszaru w regionie i w całym kraju,
 5. Rozwój informacji turystycznej,
 6. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, baza noclegowa, gastronomiczna,
  itp.),
 7. Rozwój nowych form turystyki – turystyka sakralna, turystyka krajoznawcza i edukacyjna,
  turystyka weekendowa.

OBSZAR II: KAPITAŁ SPOŁECZNY

Cel strategiczny: Aktywizacja życia społecznego obszaru, umożliwienie mieszkańcom wszechstronnego rozwoju, stworzenie warunków do kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego
Cele operacyjne:

 • Organizacja kursów językowych, szkoleń i przedsięwzięć dla dorosłych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym przy wykorzystaniu nowoczesnych form kształcenia, zajęć integracyjno-szkoleniowych dla seniorów, w tym utworzenie i działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Kluby Seniora),
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie wakacyjnym,
 • Włączanie mieszkańców w aktywną pracę na rzecz lokalnej społeczności,
 • Zapobieganie wykluczeniom i innym negatywnym zjawiskom społecznym.

OBSZAR PRIORYTETOWY III: KULTURA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA

Cel strategiczny: Wzbogacenie oferty kulturalnej i oświatowej obszaru oraz tworzenie
nowych form zagospodarowania czasu wolnego, promocja czynnego wypoczynku
i zdrowego trybu życia.
Cele operacyjne:

 • Stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej i oświatowej obszaru,
 • Wspieranie działalności lokalnych grup artystycznych, sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestr, zespołów folklorystycznych, itp., między innymi poprzez zakup strojów lub sprzętu,
 • Organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych i zawodów sportowych na skalę lokalną, ponadlokalną i regionalną,
 • Promocja produktów regionalnych,
 • Kultywowanie lokalnej tradycji, obyczajów, rzemiosła i rękodzielnictwa, między innymi poprzez organizowanie kursów, szkoleń z tradycyjnych zawodów, kiermaszów
 • Poprawa stanu infrastruktury społecznej, między innymi przez remonty i doposażenie wiejskich świetlic, miejsc zebrań mieszkańców, siedzib ośrodków kultury, bazy rekreacyjno –sportowej.

OBSZAR IV: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Cel strategiczny: Efektywne i funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni, wzrost estetyki
i ładu przestrzennego obszaru oraz ochrona walorów środowiska naturalnego
i zapobieganie jego degradacji
Cele operacyjne:

 • Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
 • Odnowa centrów wsi,
 • Organizacja zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku,
 • Usuwanie barier architektonicznych,
 • Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

OBSZAR V: GOSPODARKA

Cel strategiczny: Wspieranie pożądanych procesów modernizacyjnych w rolnictwie oraz
rozwój pozarolniczych sektorów gospodarki obszaru, promocja przedsiębiorczości.
Cele operacyjne:

 • Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki,
 • Promowanie lokalnych płodów rolnych, np. poprzez organizację imprez, wystaw, konferencji,
 • Promocja przedsiębiorczości jako formy samo zatrudnienia,
 • Wspieranie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy w branżach pozarolniczych.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Dzisiaj jest poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Copyright by ITCOM 2013

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij