„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

O Nas

Drukuj
Opublikowano

Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" funkcjonuje w formie stowarzyszenia i zgodnie z zapisami jego Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego działanie ukierunkowane jest na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W skład Stowarzyszenia wchodzą 4 gminy powiatu olkuskiego: Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, natomiast nadzór nad jego działalnością sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

Siedzibą LGD jest gmina Klucze – ul. Partyzantów 1.

Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje działania mające na celu wpływanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Stowarzyszenie dąży do osiągania celów swojej działalności poprzez:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz podejmowanie i wspieranie działań na
 • rzecz realizacji LSR,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
 • wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
 • wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup
 • i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 • wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
 • wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
 • turystycznej,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania
 • lokalnych tradycji i sztuki,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju
 • gospodarki społecznej,
 • wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie alternatywnych
 • źródeł energii,
 • wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia
 • mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i UE

 

Stowarzyszenie jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z zapisami Statutu LGD "Nad Białą Przemszą" będzie zarządzać i koordynować proces jej realizacji od strony formalno-organizacyjnej, poprzez świadczenie usług na rzecz podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji z programów pomocowych, w szczególności w ramach osi Leader.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rada Programowa
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Dzisiaj jest czwartek, 09 kwietnia 2020r.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Copyright by ITCOM 2013

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij