„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Krok 5: Ocena i wybór wniosku

Drukuj
Opublikowano

 

OCENA I WYBÓR WNIOSKU

Organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” jest Rada Programowa i to ona dokonuje ostatecznego wyboru wniosków do realizacji na podstawie przyjętych lokalnych kryteriów wyboru.
Termin naboru wniosków będzie każdorazowo określany przez zarząd LGD i podawany do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze wniosków na stornie internetowej LGD wraz z dokumentacją konkursową określającą szczegółowe zasady konkursu tj. m.in.:

 • Przedmiot konkursu typy projektów
 • kwota przeznaczona na konkurs
 • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
 • formularz wniosku
 • wymagane załączniki

Wnioski składane będą w dwóch egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej wraz z załącznikami określonymi w dokumentacji konkursowej.
Beneficjenci będą mogli składać Wnioski w siedzibie LGD osobiście, w terminie naboru pod rygorem pozostawienia Wniosku bez rozpatrzenia.
Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosków są one kierowane do Rady LGD i następuje dwuetapowa ocena merytoryczna wniosku:

 • sprawdzenie zgodności operacji z LSR
 • ocena pod kątem przyjętych lokalnych kryteriów wyboru.

Każdy z członków Rady LGD otrzymuje listę wnioskodawców, których wnioski będą podlegać ocenie merytorycznej oraz wzór deklaracji poufności i bezstronności, którą po podpisaniu przekazują Przewodniczącemu Rady. W przypadku gdy Członek Rady nie może podpisać deklaracji poufności i bezstronności w stosunku do danego wnioskodawcy, jest on wykluczony z głosowania dotyczącego takiego wniosku.
Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest dokonywana w formie uchwały Rady.
Wybór operacji dokonywany jest w drodze głosowania, które obejmuje:

 • głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR
 • głosowanie w sprawie oceny operacji zgodnie z przyjętymi lokalnymi kryteriami wyboru.

Członkowie Rady wypełniają odpowiednie karty do głosowania (wzory w załączniku do niniejszego dokumentu) zgodnie z instrukcjami do nich dołączonymi. Projekty są wybierane do realizacji jeśli:

 • operacja jest uznana za zgodną z LSR (co najmniej 50% głosów)
 • zajmie odpowiednie miejsce na liście rankingowej, ułożonej malejąco po przeliczeniu głosów, jakie zdobyły wszystkie projekty zakwalifikowane do głosowania w trakcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru (w zależności od ilości zgłoszonych wniosków, kwoty dotacji, itp.). Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji przez Radę, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia zamknięcia konkursu wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o wynikach.

Od uchwały Rady w sprawie odrzucenia wniosku o dofinansowanie przysługuje odwołanie – należy je złożyć na piśmie w ciągu 10 dni od daty jej ogłoszenia. Rada ma kolejnych 12 dni na ustosunkowanie się do niego – w przypadku jego przyjęcia, projekt powraca do etapu oceny, którego dotyczy odwołanie. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy operacji, które zostały wybrane, i operacji, które nie zostały wybrane, oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy.
W razie konieczności Przewodniczący Rady może powołać zespół tematyczny, w celu wnikliwego przeanalizowania wniosku. W skład zespołu tematycznego wchodzą członkowie Rady Programowej. W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca musi otrzymać pisemną odpowiedź z uzasadnieniem stanowiska organu decyzyjnego.
Informacje o decyzji Rady Programowej dostępne będą w Biurze Stowarzyszenia LGD oraz na jego stronie internetowej.

Wnioskodawcy, zostaną pisemnie powiadomieni o wyniku rozpatrzenia ich Wniosków.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Dzisiaj jest poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Copyright by ITCOM 2013

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij